Kulttuurisen osaamisen arvioinnin tueksi on nyt saatavilla uusi suomenkielinen ja Suomen terveydenhuollossa testattu kyselymittari.

Sosiaali- ja terveydenhuolto kansainvälistyy koko ajan. Alan ammattilaisten tulee osata kommunikoida ja toimia asianmukaisesti eri kulttuuritaustoista tulevien asiakkaiden kanssa. Kulttuurisen osaamisen arvioimiseen on maailmalla kehitetty useita erilaisia kyselymittareita. Ne eivät kuitenkaan välttämättä sovi suoraan sovellettavaksi suomalaiseen järjestelmään.

COPE-hankkeen tuoreessa tutkimuksessa testattiin alun perin saksalaiseen terveydenhuoltoon kehitettyä kulttuurisen kompetenssin mittaria. Mittarin todettiin sopivan suomalaiseen terveydenhuoltoon pienten muutosten jälkeen. Suomalainen mittari muodostuu neljästä kulttuurisen osaamisen osatekijästä, joita ovat motivaatio/uteliaisuus, asenteet, taidot ja emootiot/empatia. Käytännössä vastaaja eli terveydenhuollon ammattilainen arvioi mittarin kunkin (yhteensä 22) väittämän kohdalla, onko hän väittämästä samaa vai eri mieltä.

Testattua mittaria on mahdollista hyödyntää kehitettäessä terveydenhuollon palveluja entistä laadukkaammiksi ja tasa-arvoisemmiksi.

Lähde:

Hietapakka et al. Testing the psychometric properties of the Finnish version of the cross-cultural competence instrument of healthcare professionals (CCCHP). BMC Health Services Research (2019).

Lisätietoja:

Laura Hietapakka
tutkija, THL
p. 029 524 7404
etunimi.sukunimi@thl.fi

Aiheesta aikaisemmin:

Ymmärtävä ja kärsivällinen suhtautuminen kulttuurieroihin lisää sairaanhoitajien hyvinvointia (Uutinen 22.1.2019)