Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimusohjelmat Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat, Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, Tasa-arvoinen yhteiskunta ja Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä niiden alla toimivat seitsemän eri tutkimushanketta ovat julkaisseet yhteiset politiikkasuositukset Maahanmuuttaja osalliseksi ja työhön.

Politiikkasuositusten tavoitteena on tuoda tutkimustuloksiin pohjautuvia suosituksia viranomaisten, politiikkatoimijoiden, palvelutarjoajien ja työnantajien käyttöön.

COPE on yksi mukana olevista tutkimushankkeista. Tarja Heponiemi ja Anu Kaihlanen osallistuivat politiikkasuosituksen työstämiseen.

Suosituksia käsiteltiin seminaarissa 14.3.2019, jossa Strategisen tutkimuksen eri hankkeissa on tutkittu eri ryhmiin kuuluvien maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä hyvinvoinnin, perheenyhdistämisen, naisten kotoutumisen, työllistymiskokeilujen, eri aloille työllistymisen sekä yrittäjyyden näkökulmasta.

Maahanmuuttaja osalliseksi ja työhön -politiikkasuositukset on laadittu eri tutkimushankkeissa saatujen tutkimustulosten pohjalta. Tarkastetussa ovat erityisesti oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien työllisyyden edellytysten kehittäminen.

Maahanmuuttajien työllisyyden ja yrittäjyyden edistämisellä nähdään olevan merkittävä vaikutus maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja integraation edistämiseen. Maahanmuuttajien työllisyyden edellytysten kehittämisellä on siten myös laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

COPE:n esityksissä korostui kulttuurien välinen empatia ja kulttuurinen kompetenssi

Tutkimuspäällikkö Tarja Heponiemi nosti esiin tutkimustuloksia ulkomaalaistaustaisen terveydenhuollon henkilöstön syrjinnästä, sopeutumiseen ja potilastyöhön liittyvästä stressistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
Kulttuurien välisen empatian ja kärsivällisyyden merkitys ja hyvä työilmapiiri korostuvat ongelmia ehkäisevinä tekijöinä.

”Kannattaa panostaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osaamisen täysipainoiseen hyödyntämiseen ja antaa mahdollisuus omien kykyjen käyttöön”, toteaa Tarja Heponiemi.

Tutkija Anu Kaihlanen puolestaan paneutui kulttuuriseen kompetenssiin ja siihen yhteydessä oleviin tekijöiden.

”Työn kuormittavuuteen ja riittäviin resursseihin pitää kiinnittää huomiota. Kuormittava ja kiireinen työ vaikeuttaa kulttuuristen seikkojen huomioimista. Monikulttuurisuuskoulutusta tarvitaan, kiteyttää Kaihlanen.

Lue lisää Maahanmuuttaja osalliseksi ja työhön -policy briefistä.

Tutustu myös COPE-hankkeen verkkokouluun.