Laurea-ammattikorkeakoulun osahankkeessa Elinikäinen oppiminen kehitetään ja tutkitaan täydennyskoulutuksen menetelmiä ammatillisen päätöksenteon vahvistamiseksi. Laurea toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin Katriinan sairaalan 2B osaston kanssa kehittämishankkeen. Osastolla hoidetaan erikoissairaanhoidosta perussairaanhoitoon siirtyneitä lonkkamurtumapotilaita, jotka eivät vielä selviydy kotona tai hoitolaitoksessa. Kehittämistyön tavoitteena oli, että lonkkamurtumapotilaan onnistunut kotiutus helpottaisi potilaan kokemaa turvattomuutta ja että hoitajien kokema työn kuormittavuus vähenisi.
Lue lisää Elinikäinen oppiminen -osahankkeesta

Kehittämistyö toteutettiin dialogisilla menetelmillä, joissa henkilökunta pyrki ratkomaan ammattieettiseen päätöksentekoon liittyviä ongelmia. Osasto on ottanut käyttöönsä omahoitajuusmallin, joka korostaa hoitajan vastuuta potilaasta ja edellyttää häneltä itsenäistä päätöksentekoa monenlaisissa tilanteissa. Erityisesti kotiutukseen liittyvät päätökset koetaan osastolla haasteelliseksi.

Katriinan sairaalan kehittämistyö on esimerkki joustavasta työyhteisöstä, jossa työelämän ongelmat nähdään kehitysmahdollisuutena. Koko työyhteisö pysähtyi yhdessä pohtimaan ja hakemaan ratkaisuja toimivampien työkäytänteiden saavuttamiseksi. Tutkijat pyrkivät tekemään näkyväksi työntekijöiden ongelmanratkaisua ja ammatilliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Joustavan työyhteisön kehittäminen edellyttää yhteisiä foorumeja, joissa pohditaan työn tekemisen tapoja sekä jaetaan oppeja ja oivalluksia kaikille. Kehittämistyö tuotti kehittämisehdotuksia käytännön työhön. Työntekijät kokivat kehittämistyön lisänneen itseymmärrystä niin oman työn sisällöstä kuin muidenkin ammattiryhmien työnkuvasta ja antaneen välineitä moniammatillisen yhteistyön toteutumiseen hoitotyön arjessa. Videossa osasto 2B:n työntekijät kertovat kokemuksiaan kehittämistyöstä.

Katso video

Lisätietoja:

Piia Silvennoinen
yliopettaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
sähköposti: etunimi.sukunimi@laurea.fi