COPE-hankkeen laaja kysely tarjosi Laurean opiskelijoille mahdollisuuden liittyä tieteelliseen tutkimushankeeseen. Sosionomi David Palm ja terveydenhoitaja Birgitta Tetri tarttuivat haasteeseen kahden muun opiskelijan kanssa. Opinnäytetöissään he analysoivat palveluohjaajien ja hoitotyön esimiesten työssään kohtaamia eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisutapoja.

”Koen, että sosiaalityön etiikka, ihmisten tasa-arvo ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset ovat sosiaalityön peruskallio ja osa luontaista ajattelutapaani. Tämä yhdistettynä palveluohjaajien eettiseen ajatteluun ja toimintaan oli kiinnostava tutkimuskohde”, toteaa Palm.

Tetri kiinnostui aiheesta sen ajankohtaisuuden vuoksi. Esimiestyön rooli korostuu suurten muutosten keskellä. Perustehtävän tehokas ja laadukas hoitaminen edellyttää esimieheltä organisaation, henkilöstön ja asiakkaiden tarpeiden yhteen sovittamista.

”Lähiesimies on vaatimusten ristitulessa melko yksinäinen. Työn eettiset ongelmat kuormittavat, kun niitä joutuu itsekseen ratkomaan. COPE-hankkeen aineisto tarjosi ikkunan esimiesten arjen eettisiin ongelmiin ja ratkaisutapoihin ja antoi tärkeää tietoa esimiestyön tukemiseen. Tiedon tuottaminen myös lisää työhyvinvointia”, pohtii itsekin lähiesimiehenä toimiva Tetri.

Tulokset yllättivät

Opinnäytetyöntekijät analysoivat ammattilaisten ongelmanratkaisutapoja huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden etiikkojen mukaisesti. Huolenpidon etiikassa painotetaan hyvien suhteiden vaalimista, yksilöllistä tarpeisiin vastaamista ja vastuuta toisten hyvinvoinnista. Oikeudenmukaisuuden etiikassa puolestaan korostetaan eettisten periaatteiden, normien ja sääntöjen soveltamista ja korostetaan kaikkien osapuolten reilua kohtelua.

Birgitta Tetri kertoo olleensa yllättynyt tuloksista.

”Terveydenhuollon ammattilaisena oletin, että eettiset ongelmat ratkaistaan hoitotyön kontekstissa pääosin huolenpidon etiikkaan perustuen. Esimiehet käyttivät kuitenkin yleisemmin oikeudenmukaisuuden etiikkaa. Toisaalta oli tilanteita, joissa esimiehet käyttivät joustavasti sekä huolenpidon että oikeudenmukaisuuden etiikkaa. Yllättävää oli myös potilaslähtöisten ongelmien pieni määrä verrattuna henkilöstöön liittyviin ongelmiin.”

David Palm ja Birgitta Tetri Laurean valmistumisjuhlassa joulukuussa 2018.

Palmin kohderyhmänä olivat palveluohjaajat, joka on uusi toimenkuva sosiaali- ja terveydenhuollossa. Aineistossa oli yllättävää se, että palveluohjaajat näyttivät ratkovan eettisiä ongelmia melko yksilöllisesti ja intuitiivisesti. Reflektoivaan eettiseen työotteeseen ei tuntunut olevan aikaa eikä työkaluja.

Palmin mielestä työpaikoille tulisi luoda ryhmäreflektoinnin malli, jossa eettisiä ristiriitoja voisi pohtia yhdessä lakien sekä eettisten ohjeiden ja teorioiden valossa. Tetri yhtyy ajatukseen.

”Yksinäinen päätöksenteko aiheuttaa esimiehille suurta kuormitusta. Vertaistuki ja strukturoitu eettisen johtamisen malli voisivat olla hyviä tukitoimia.”

Birgitta ja David kokivat opinnäytetyön haastavana ja kasvattavana voimanponnistuksena. Opinnäytetyö kehitti erityisesti tieteellistä ajattelua sekä tiedonhankinnan ja akateemisen kirjoittamisen taitoja. COPE-hanke tarjosi myös mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä oman asiantuntijuuden syventämiseen ja jakamiseen. Opinnäytetyön tuloksia on esitelty erilaisilla foorumeilla, kuten Laurean SOTE2020-ryhmässä ja työelämän tutkimuspäivillä.

”Koulutuksessa tulisi uudistaa palveluohjauksen teoreettinen perusta vastaamaan sote-uudistuksen tarpeita. Ammattietiikan opetus on ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa laadukasta. Koulutuksessa pitäisi myös miettiä, miten voitaisiin varmistaa opiskelijoiden hankkiman eettisen pääoman siirtyminen työpaikoille ja realisoituminen käytännön toiminnassa”, Palm summaa.

Tutustu opinnäytetöihin:

Anita Muhonen (2018). Terveydenhoitajien eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen: COPE-hankkeen kyselyn tuloksia

David Palm (2018). ”Laki järki ja sydän sanoi niin” : Palveluohjaajien työnkuva ja eettiset ongelmat

Birgitta Tetri (2018). Terveydenhuollon esimiesten arjen eettiset ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen