Lähes 70 osallistujaa oli lokakuun alussa evästämässä nyt aloittavan tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteita ja toteutusta.

COPE- hanke (Competence workforce for the future) syntyi ajatuksesta analysoida ja kehittää asioita, jotka vaikuttavat yhdessä ja erikseen tulevaisuuden työhön, osaamistarpeisiin ja johtamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Näitä ovat sote-uudistus ja integroidut palvelut, digitalisaatio ja monikulttuurisuus. Niillä on vaikutusta tarvittavaan osaamiseen, koulutusten sisältöön ja johtamiseen.

Tavoitteena on tuottaa aineksia opetussuunnitelmiin ja oppisisältöihin, johtamismalleihin ja asiakaspalveluun. Osa tuloksista heijastunee osaksi lainsäädännön kehittämistä ja sen valmistelua.

Tutkimuksessa ovat mukana yhteisenä konsortiona Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama.

Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi toteutuksessa painotetaan vuorovaikutusta alan toimijoiden kanssa sekä tiedon saamista päättäjien ja asianosaisten käyttöön helposti ja oikeaan aikaan.  Kehittämistyö tapahtuu tästä syystä yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjien, ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden sekä johtajien kanssa useissa eri organisaatioissa.

Starttiseminaarin osallistujilta kerättiin kentän terveisiä tutkittavista asioista ja kehittämisen painopisteistä.

Digitalisaatiossa toiveena erilaiset palvelumallit eri asiakassegmenteille

Osallistujat toivoivat, että hankkeen digitalisaatiota koskevassa osuudessa painotutaan tulevaisuuden mallintamiseen ja toiminta- ja asiakasprosessien muutokseen. Toiveena on kehittää erilaisia palvelumalleja erilaisille asiakassegmenteille.

Nykytilan haasteet kuvattiin hyvin realistisesti. Potilastietojärjestelmät ovat jäykkiä ja tiedonsiirto heikkoa. Tiettyihin toimittajiin sitoutuminen on tuonut hankaluutta. Muutosvastarinta sähköisessä asioinnissa sekä uskalluksen puute tunnistettiin myös.

Kliininen osaaminen ja ammatillinen päätöksenteko muuttuvat ja niillä on vaikutusta osaamistarpeisiin. Uutta osaamista sekä informaation luku- ja tulkintaa tarvitaan. Ongelmana on, että osaaminen on hyvin eri tasoista sekä ammattilaisilla, opettajilla että kansalaisilla. Muutosjohtaminen on vielä huteraa.

Monikulttuurisuus voimavaraksi

Maahanmuuttajien koulutukseen osallistumisessa ja työelämään siirtymisessä on kielitaito olennaista.   Maahanmuuttajilla on kielitaidon ongelmien ohella kuitenkin paljon vahvuuksia muissa taidoissa, joiden varaan työelämään siirtymistä voidaan rakentaa.

Työelämä koetaan kuitenkin liian tasapäisenä, joka ei ota huomioi yksilöitä. Hankkeessa toivottiin luotavan malleja esimerkiksi matalan kynnyksen tapaamispaikoiksi sekä mentorointiin ja perehdyttämiseen.  Onnistuneita kokemuksia kannattaa tehdä näkyviksi.

Cope-hankkeelta kaivattiin työyhteisöjen tarpeesta lähtevää tutkimusta. Osaamistarpeissa ylitse muiden nousevat tiedonkulku, vuorovaikutus sekä kyky viestiä ja kommunikoida moninaisesti. Tarvitaan myös asennetta, jossa hyväksytään moninaisuus.

Haasteena hajautettujen organisaatioiden johtaminen

Johtamisesta tutkijoita evästettiin kiinnittämään huomiota tarvittaviin toimintakulttuurin muutoksiin ja monitoimijamallin ja yhteisten asiakkuuksien johtamiseen. Palvelukokonaisuuksien johtamisen toivottiin tapahtuvan asiakasprosessien kautta. Johtamisen rakenteiden ja käytäntöjen onkin tuettava niitä.

Prosessiosaaminen nostettiinkin yhdeksi tulevaisuuden osaamistarpeeksi. Myös asiakastarpeiden toivottiin näkyvän. Laadun, kustannusvaikuttavuuden ja tiedolla johtamisen toivottiin nousevan vahvasti esiin.

Laajat yhteistyöverkostot mukana

COPE-hanke jatkuu nyt yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden kanssa tiedonkeruulla ja saadun tiedon työstämisellä. Hankkeessa mukana olevat organisaatiot kattavat noin 750 000 asukkaan väestöpohjan.

Seuraa hankkeen etenemistä:

www.stncope.fi
Twitter: @StnCope

Tutustu starttiseminaarin aineistoon:

COPE-hankkeen esitykset SlideSharessa

Katso videot starttiseminaarista

Lisätietoja:

Ilmo Keskimäki
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7689
etunimi.sukunimi@thl.fi

Sari Kujala
dosentti
Aalto-yliopisto
etunimi.sukunimi@aalto.fi

Soile Juujärvi
yliopettaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@laurea.fi

Vuokko Niiranen
professori
Itä-Suomen yliopisto
etunimi.sukunimi@uef.fi

Timo Sinervo
THL
tutkimuspäällikkö
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tarja Heponiemi
THL
erikoistutkija
etunimi.sukunimi@thl.fi