Opintojakso, joka pakotti ajattelemaan ja perustelemaan ja jossa oli aktiivista, mukaansa tempaavaa ja moniammatillista keskustelua. Muun muassa näillä sanoilla Laurean YAMK-opiskelijat kommentoivat Eettinen toiminta ja päätöksenteko -opintojaksoa, joka toteutettiin opetuskokeiluna osana COPE-hanketta.

COPE uutiskuva 4.6.2018
Laurean opiskelijat antoivat hyvää palautetta opintojaksosta, joka toteutettiin osana COPE-hanketta.

Opintojakson tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden herkkyyttä tunnistaa ja taitoa ratkaista eettisiä ongelmia arkielämän työtilanteissa. Opiskelijat olivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia – sosionomeja, sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia, jotka olivat kohdanneet työssään monenlaisia eettisiä pulmia.

He keskustelivat niistä pienryhmissä ammattieettisiä ohjeita ja etiikan teorioita soveltaen. Keskusteluja käytiin digitaalisella oppimisalustalla ja oppitunneilla. Menetelmän vaikuttavuus perustuu siihen, että keskustelussa ongelmaan tulee esiin uusia kattavampia näkökulmia.

Moniammatillisuus oli opiskelun suola

Opintojakson tavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiin opiskelijoiden mielestä. Monimuotoinen toteutustapa on pakottanut hyvällä tavalla perehtymään eettisiin teorioihin, joiden nähtiin toimivan kehyksenä omalle työlle. Sosiaalisten oikeuksien ja arvojen pohtiminen on auttanut hahmottamaan mihin oma työ perustuu. Opiskeltujen asioiden koettiin olevan vahvasti työn tekemisen ydintä.

Verkkokeskusteluissa opiskelijat pääsivät kurkistamaan toisten työpaikkojen ajankohtaisiin ongelmiin, joita tarkasteltiin moniammatillisesta näkökulmasta. Moniammatillisuus oli opiskelun suola, joka patisti tarkastetaan asiakkaan etua laajemmasta näkökulmasta. Opiskelijatoverien näkemykset antoivat myös uusia ajatuksia oman työyhteisön toiminnan kehittämiseen.

Opintojakso innosti toimimaan

Opiskelijat arvioivat, että verkkokeskustelu harjaannutti nostamaan esiin eettisiä ongelmia ja perustelemaan omia näkemyksiä niin työyhteisössä kuin moniammatillisessa yhteistyössä. Epäkohtiin puuttuminen vaatii taidon lisäksi myös rohkeutta. Opiskelijat innostuivat käynnistämään arvokeskustelua myös työyhteisössään. Erityisesti huolta kannettiin siitä, miten tulevassa sote-uudistuksessa turvataan haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen.

Tutustu opiskelijoiden näkemyksiin Youtube-videosta:

Eettinen toiminta ja päätöksenteko –opintojakso perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen eettisestä toiminnasta. Sen taustalla on Laurean pedagoginen strategia Kehittämällä oppiminen, jonka mukaan oppiminen tapahtuu ratkaisemalla aitoja työelämän ongelmia käytännön toiminnassa.