Motivaatiolla muutoksen opintojakso tulisi saada kaikille SOTE-alan toimijoille. Asiakkaan ja potilaan hyvä kohtaaminen on asia, jossa voi kasvaa ja kehittyä koko elämän, toteaa  lehtori Marjo Ritmala.

Asiakkaan aito kohtaaminen on vaikuttavan toiminnan ydin, jota usein pidetään itsestäänselvyytenä sosiaali- ja terveysalalla. Asiakkaiden moninaiset tarpeet ja arjen tiivis tahti haastavat ammattilaisten osaamisen. Laurean ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat pysähtyivät harjoittelemaan asiakkaan kuuntelua ja ohjaamista kohti muutosta. Mukana oli niin sosiaalialan ohjaajia, koulukuraattoreita kuin sairaanhoitajiakin.  Opintojakso toteutettiin touko-kesäkuussa 2017.

Motivoivan haastattelun taitoja harjoiteltiin simuloimalla aitoja asiakastilanteita pienryhmissä ja videoitujen tapauskuvausten avulla. Käytännönläheinen opiskelutapa innosti opiskelijat heittäytymään haastavien vuorovaikutustilanteiden tutkimiseen. Ryhmäkeskustelut toivat esiin työelämässä olevien opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen sekä sosiaali- ja terveysalan erilaiset näkökulmat. Työyhteisöjen erilaiset toimintakulttuurit herättivät paljon keskustelua.

Parasta antia olivat konkreettiset harjoitteet ja välitön palaute omasta toiminnasta, myös muiden työskentelyä seuratessa teki huomioita ja oivalluksia joita voin hyödyntää suoraan omassa työssäni. Olin iloinen erityisesti opettajien kuin kanssaopiskelijoiden ylläpitämästä sallivasta, kannustavasta ja voimaannuttavasta ilmapiiristä, toteaa lastensuojelulaitoksessa ohjaajana toimiva Jenni.

Perinteisesti simulaatiopedagogiikassa käytetään opettajien luomia tapauskuvauksia. Nyt opetuksen lähtökohtana olivat opiskelijoiden aidot kokemukset asiakassuhteista, roolityöskentely ja yhteinen keskustelu. Opiskelijat kertoivat oppineensa paljon havainnoidessaan toisten toimintaa. Roolityöskentely purettiin noudattamalla simulaatiopedagogiikan rakennetta. Vuorovaikutustaitoja tarkasteltiin havainnointilomakkeen avulla. Oman työskentelyn näkeminen videolta oli avartava kokemus erityisesti asiakkaan roolissa työskenteleville.

Sairaanhoitajana olen tottunut antamaan asiakkaalle suoria neuvoja ja ohjeita. Kurssilla harjoiteltiin vuorovaikutustilanteita ja vuorovaikutuksen merkitystä asiakkaan kohtaamisessa. Harjoituksissa opeteltiin tiedostamaan mitä asiakas itse sillä hetkellä tilanteestaan kertoo ja mikä on hänen oma tavoitteensa asian suhteen. Ihmiset ja tilanteet ovat aina ainutlaatuisia ja työntekijänä tulee muistaa, että minä en voi määritellä asiakkaan tavoitetta, vaan hän tekee sen itse. Se mitä minä työntekijänä voin tehdä, on yrittää motivoida asiakasta muutokseen,  kuvaa sairaanhoitajana toimiva Tuula kurssin antia.

Opintojakson aikana tiedostamaton toiminta vuorovaikutustilanteissa realisoitui tiedostetuksi. Simulaatiot mahdollistavat sekä työntekijän kehittymisen että työn kehittämisen potilaan parhaaksi turvallisessa ympäristössä,  pohtii puolestaan Helsingin kaupungilla toimiva apulaisosastonhoitaja.

Simulaatiopedagogiikka mahdollistaa kokonaisvaltaisen kehittymisen

Opintojakson opettajat näkevät simulaatiopedagogiikan mainiona mahdollisuutena kokonaisvaltaiseen ammatilliseen kehittymiseen. Simulaatiopedagogiikka haastaa opiskelijat pois mukavuusalueeltaan harjoittelemaan vaativia vuorovaikutustaitoja. Luottamuksen syntyminen ryhmässä on onnistuneen simulaation edellytys, toteaa opintojakson opettaja Ossi Salin.

Opiskelijoiden kokemusten mukaan simulaatioharjoitukset mahdollistivat harjoittelun turvallisessa ilmapiirissä. Niistä käydyt keskustelut ja palaute toisilta opiskelijoilta ja opettajilta antoivat laajan näkökulman oman työn reflektointiin. Simulaatiot olivat oleellinen osa oppimista. Ne liimasivat kaiken saadun tiedon kokonaisuudeksi, kiteyttää Susanna Vettenranta, joka toimii ohjaajana Pienperheyhdistys ry:ssä.

Opintojaksolla pohdittiin asiakkaan rinnalla kulkemisen taitoa, joka nähtiin sosiaali- ja terveysalan kaikkien ammattilaisten ydinosaamisena. Keskustelut syvenivät vuorovaikutusmenetelmistä eettiseen pohdintaan asiakkaan ja työntekijän välisestä suhteesta, iloitsee koulukuraattori Hollolasta.  Opiskelijoiden kokemusten mukaan simulaatio-opetus, moniammatilliset keskustelut ja opettajien kommentit muodostivat uusia näkökulmia avaavan kokonaisuuden.

Toimiminen monialaisessa ryhmässä vahvisti ymmärtämystäni siitä, että motivoivan haastattelun menetelmä on hyödynnettävissä aina, kun työskennellään ihmisten kanssa alasta riippumatta,  kertoo lastentarhaopettajana toimiva Leena.

Motivoiva haastattelu on osa kehittyvää palveluohjausta

Uudessa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä asiakkaan aidolla kohtaamisella, oikea-aikaisella tukemisella ja palveluihin ohjaamisella on ratkaiseva merkitys. Koin saavani kurssilta monipuolisesti keinoja ja välineitä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja arviointiin sekä oivalluksia perustyöhöni perhekodissa, arvioi Ninni Reponen.

Motivoivan kohtaamisen osaaminen ei valu kenellekään itsestään selvyytenä sote-uudistuksen myötä. Tämän tyyppisten taitojen vahvistaminen on vahva muutosteko myös työntekijöiden oman toimijuuden vahvistamiseksi. Tällä on merkitystä myös työhyvinvoinnin kannalta, vahvistaa yliopettaja Tarja Kantola Laureasta.

Motivaatiolla muutokseen on Laurea-ammattikorkeakoulun opetuspilotti COPE-hankkeessa. Opintojakso on osa ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta.

Kirjoittajat: Soile Juujärvi ja Outi Ahonen