Tieteelliset vertaisarvioidut julkaisut

 • Hyppönen, H., Lääveri, T., Hahtela, N., Suutarla, A., Sillanpää, K., Kinnunen, U-M., Ahonen, O., Rajalahti, E., Kaipio, J., Heponiemi, T., Saranto, K. (Painossa) Kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät? Finnish Journal of eHealth and eWelfare
 • Vehko, T., Hyppönen, H., Ryhänen, M., Tuukkanen, J., Ketola, E., Heponiemi, T. (Painossa) Tietojärjestelmät ja työhyvinvointi – terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia Finnish Journal of eHealth and eWelfare
 • Kujala, S., Rajalahti, E., Heponiemi, T. 2018. Health Professionals’ Expanding eHealth Competences for Supporting Patients’ Self-Management. Accepted to Studies in Health Technology and Informatics.
 • Balasubramaniam, N., Kujala, S., Ayzit, D., Kauppinen, M., Heponiemi, T., Hietapakka, L. & Kaihlanen, A. 2018. Designing an E-learning Application to Facilitate Health Care Professionals’ Cross-Cultural Communication. Accepted to Studies in Health Technology and Informatics.
 • Heponiemi, T., Hyppönen, H., Vehko, T., Kujala, S., Aalto, A-M., Vänskä, J., Elovainio, M. 2017. Finnish physicians’ stress related to information systems keeps increasing: A longitudinal three wave survey study. BMC Medical informatics and Decision Making, 17:147.
 • Aalto, A-M., Elovainio, M., Tynkkynen, L-K., Reissell, E., Vehko, T., Chydenius, M., Sinervo, T. 2017. What patients think about choice in healthcare? A study on primary care services in Finland. Scandinavian Journal of Public Health .
 • Jolanki, O., Tynkkynen, L-K., Sinervo, T. 2017. Professionals’ views of integrated care. Journal of integrated care
 • Kaipio, J., Lääveri, T., Hyppönen, H., Vainiomäki, S., Reponen, J., Kushniruk, A., Borycki, E., Vänskä, J. 2017. Usability problems do not heal by themselves: National survey on physicians’ experiences with EHRs in Finland. International Journal of Medical Informatics, 97, 266-281.
 • Kujala, S., Mugge, R., Miron-Shatz, T. 2017. The role of expectations in service evaluation: A longitudinal study of a proximity mobile payment service. International Journal of Human-Computer Studies, 98, 51-61.
 • Liljamo, P., Ahonen, O., Suutarla, A., Saranto, K. 2017. Hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyys. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. Vol 9 No 1. 37-41.
 • Niiranen, V. 2017. Moniammatillisten verkostojen johtaminen. Julkaisussa Sari Rissanen & Johanna Lammintakanen (toim.) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. SanomaPro, Helsinki 2017, s. 129-146. A3
 • Vainiomäki, S., Aalto, A-M., Lääveri, T., Sinervo, T., Elovainio, M., Mäntyselkä, P. & Hyppönen, H. (In press) Better usability and technical stability of EPRs could lead to better work-related well-being among physicians. Applied Clinical Informatics
 • Vehko, T., Jolanki, O., Aalto, A., Sinervo, T. 2017. How do health care workers manage a patient with multiple care needs from both health and social care services? – A vignette study. International Journal of Care Coordination
 • Vrangbæk, K., Aarrevaara, T., Hansen, HF., Keskimäki, I. Health care and higher education governance : The role of the economic crisis. Scandinavian Journal of Public Administration, 2017; 21 (1): 9-31.
 • Aalto, A-M., Tynkkynen, L-K., Elovainio, M., Reissell, E., Vehko, T., Chydenius, M., Sinervo, T. 2016. : Valinnanvapaus terveydenhuollossa: terveyskeskuspotilaiden näkemyksiä. Suomen Lääkärilehti 47/2016. 3021-3026b.
 • Juujärvi, S. 2016. Oikeudenmukaisuus ja huolenpito aikuisuuden moraaliajattelussa. Teoksessa E. Kallio (toim.) Ajattelun kehitys aikuisuudessa – kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. (ss. 155-181) ISBN: 978-952-5401-73-8
 • Niiranen, V. 2016. Uudistuvat verkostot ja yhteistyörakenteet johtamisessa. Julkaisussa Antti Syväjärvi ja Ville Pietiläinen (toim.) Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere University Press, Tampere: s. 297-318
 • Vehko, T., Aalto, A-M., Sinervo, T. 2016. Potilaiden tyytyväisyys terveysasemien palveluihin. Suomen Lääkärilehti, 23.9.2016, 38.

Muut julkaisut

 • Cecilia Berg (2017). Syöpäpotilaiden sähköisten terveyspalveluiden tarjoaman tuen lisääminen käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla (pdf 281 kt). Kandidaatintyö. Aalto-yliopisto.
 • Lauri Eurén (2017).  Omahoito sähköisessä terveydenhuollossa: potilaiden odotukset ja tarpeet (pdf 193 kt). Kandidaatintyö. Aalto-yliopisto.
 • Hietapakka, L.  2017. Miten torjua eriarvoisuutta monikulttuurisissa terveydenhuollon työyhteisöissä? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2017: 54: 247-250
 • Kinnunen, U-M., Rajalahti, E., Cummings, E. & Borycki, E. M. 2017. Curricula Challenges and Informatics-Competencies for Nurse Educators. (p.41-48). In eBook: Forecasting Informatics Competencies for Nurses in the Future of Connected Health. Ed. Murphy J, Goossen W, Weber P. ISBN 978-1-61499-737-5 (print) | 978-1-61499-738-2 (online). IOS Press Ebooks.
 • Kuusio, H., Nykänen, E., Rask, S., Koponen, P., Weiste-Paakkanen, A., Luoma, M-L., Castaneda, A., Keskimäki, I., Koskinen, S. 2017. Maahanmuuttajien oikeus terveyspalveluihin ja terveyspalvelujen käyttö. Teoksessa: Nykänen E, Kalliomaa-Puha L, Mattila Y, toim. Sosiaaliset oikeudet – näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
 • Santeri Mahlamäki (2017). Terveydenhuollon ammattilaisten eTerveyspalveluiden hyväksyntä (pdf 755 kt). Kandidaatintyö. Aalto-yliopisto.
 • Nyholm, I. & Niiranen, V. 2017. Kunta-valtio –suhde uudistuvassa kunnallishallinnossa.  In Inga Nyholm, Arto Haveri, Kaija Majoinen & Marianne Pekola-Sjöblom (eds.). Tulevaisuuden kunta. ACTA 264. Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopisto ja valtiovarainministeriö. Helsinki.  pp. 119-134.
 • Nykänen, E., Keskimäki, I., Kuusio, H. Paperittomien ulkomaalaisten oikeus terveyspalveluihin. Teoksessa: Kalliomaa-Puha L, Tuovinen A-K, toim. Sosiaaliturvan rajoilla. Teemakirja 16. Kela, Helsinki 2017. s. 216-233.
 • Silvennoinen, P. & Ahonen O. 2017. Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa. Teoksessa Tuomi, J., Joronen, K. & Huhdanpää, A. (toim.) Osaamisen ydintä etsimässä TAITO2017. Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 37-49. ISBN 978-952-5903-94-2 (PDF)
 • Vehko, T., Sinervo, T., Josefsson, K. 2017. Henkilöstön hyvinvointi vanhuspalveluissa – kotihoidon kehitys huolestuttava. Tutkimuksesta tiiviisti 11/2017. THL.
 • Ahonen, O., Kinnunen, U-M & Kouri, P. 2016. Sähköiset terveyspalvelut hoitotyössä. Teoksessa P. Pikkusaari (toim.) Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa – Hoitotyön vuosikirja 2016.  ISBN: 978-951-8944-65.
 • Jolanki, O. & Sinervo, T. 2016. Valinnanvapaus ja palveluiden integraatio työntekijänäkökulmasta. Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 77-97.
 • Tomi Laakso (2016). Sähköisten terveyspalveluiden vaikutus potilaan voimaantumiseen (pdf 215 kt). Kandidaatintyö. Aalto-yliopisto.
 • Sinervo, T., Tynkkynen, L-K. & Vehko, T. Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016.
 • Sinervo, T., Tynkkynen, L-K., & Vehko, T. 2016. Johdanto. Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 13-27.
 • Sinervo, T., Tynkkynen, L-K., & Vehko, T. 2016. Yhteenveto. Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 115-124.
 • Syrjä, V., Sinervo, T., Tynkkynen, L-K. 2016. Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittäminen ja terveysasemien organisointitavat.  Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 45-75.
 • Tynkkynen, L.-K., Saloranta, A., Keskimäki, I. 2016. Valinta ja integraatio Pohjoismaissa. Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 33-44.
 • Vehko, T., Chydenius, M. & Aalto, A-M. 2016. Asiakkaiden kokemukset palveluista – näkemyksiä terveysaseman valinnasta. Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 98-114.

Esitykset ja abstraktit

 • Juujärvi, S. Dilemmakeskustelut eettisen ongelmanratkaisun kehittäjinä. Sosiaalityön tutkimuksen päivät, 15.-16.2. 2018, Tampere.
 • Kaihlanen, A-M., Hietapakka, L., Aalto, A-M. & Heponiemi, T. Cultural awareness in cross-cultural care- Perceptions of healthcare professionals about an educational intervention. Interdisciplinary perspectives to interventions and change, Work and Health seminar, 18-19.1.2018, Kuopio.
 • Ahonen, O. Potilastietojärjestelmien käytettävyys sairaanhoitajien näkökulmasta: tuotemerkki- ja toimintaympäristökohtaiset erot. Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -seminaari, 29.11.17 Helsinki
 • Heponiemi, T. Työhyvinvointi ja potilastietojärjestelmät. Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -seminaari, 29.11.17 Helsinki
 • Kinnunen, U-M. Sairaanhoitajien tiedonhallinnan osaaminen. Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineinä –seminaari, 29.11.2017 Helsinki
 • Hietapakka, L. Osaaminen muutoksessa – johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten uusista osaamistarpeista. Abstrakti. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 23.-24.11.2017, Tampere.
 • Kaihlanen, A. Kulttuurinen tietoisuus monikulttuurisessa hoitotyössä – hoitohenkilöstön kokemuksia koulutusinterventiosta. Abstrakti. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 23.-24.11.2017, Tampere.
 • Aalto, A-M. Pitkäaikaissairaiden kokemukset suomalaisesta terveydenhuollosta. Abstrakti. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 23.-24.11.2017, Tampere.
 • Laulainen, S. & Hujala, A.: Integroiva johtaminen soten rajapinnoilla – työryhmä Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivillä 15.-17.11.2017
 • Niiranen, V. & Zitting, J. Yhteinen toiminnan kohde ja tavoitteiden monialaisuus valtionhallinnossa. Hallinto- ja kuntatutkimuksen tiedepäivät, Tampere 16.-17.11.2017
 • Keskimäki, I., Burström, B., Schön, P., Tynkkynen, L-K. Market oriented health care reforms and equity in access in Sweden and Finland – the impact on the ageing population? Social Inequalities in Ageing workshop at European Public Heatlh Conference 2017, 4.11.2017 Stockholm
 • Niiranen, V. & Joakim Zitting: Strateginen päätöksenteko ja osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa -Tarkastelutasona valtionhallinto (Työelämän tutkimuspäivien työryhmäesitys 2.11.2017)
 • Sinervo, T., Lehtoaro, S., Hietapakka, L., Niiranen, V., Laulainen, S., Zitting., J. Palveluintegraatio ja uudet kompetenssit sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere. 2.-3.11.2017.
 • Heponiemi, T. ym. Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamisesta. Terveyspsykologian päivät 31.10.-1.11.2017
 • Heponiemi, T. Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Future care –seminaari, 24.-25.10.2017 Helsinki
 • Juujärvi, S., Ronkainen,K. & Silvennoinen, P. Do I care enough? The ethics of care and justice in primary nursing practice. Nursing Ethics Conference 15.-16.9.2017, Leuven, Belgia.
 • Hietapakka L., Sinervo T., Kaihlanen A., Lehtoaro S., Josefsson K, Keskimäki I. Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laadullisen tutkimuksen päivä 5.9.2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Keskimäki, I. Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? Case: COPE – Competent workforce for the future. Medicongress2017, 31.8.2017.
 • Sinervo, T., Hietapakka, L., Niiranen, V., Laulainen, S., Zitting, J., Lehtoaro, S. 2017. Future work and skills in health and social care sector. Work 2017 congress, 16.-18.8.2017, Turku.
 • Aalto, A-M., Hyppönen, H. & Heponiemi, T. Stress due to health information systems among Finnish and migrant physicians and nurses, WORK2017, Work and labour in the digital future –congress, 16-18.8 2017, Turku, Finland
 • Sinervo, T., Vehko, T. & Josefsson, K., 2017. Ikäihmisten palvelujen työntekijät ja hoidon laatu muutosten keskellä. Gerontologian päivät, 6/2017. Turku.
 • Vehko, T., Sinervo, T. & Josefsson, K. 2017. Henkilöstön arviot työstä vanhupalveluissa – kuormitus ja hyvinvointi. Gerontologian päivät, 6/2017. Turku.
 • Hyppönen, H., Heponiemi, T., Kujala, S., Ahola, O., Rajala, E., Scott, P.: Competence for IT-induced change in health care work practices, workshop, Medical Informatics, MIE Congress 24.-26.4.2017 Manchester
 • Vehko, T.,  Aalto, A-M., Sinervo, T.: Management of services of frequent attender in primary health care and the interface with social care. Posteri. The 9th European Public Health Conference, All for Health – Health for All. 9.-12.11.2016, Wien.