Tieteelliset vertaisarvioidut julkaisut

Muut julkaisut

Esitykset ja abstraktit

 • Kaihlanen A-M., Elovainio, M., Haavisto, E., Salminen, L., & Sinervo, T. Final clinical practicum–associations with new nurses’ transition experience and turnover intentions. European Academy of Nursing Science, 11.7.2019, Portugali, Lissabon.
 • Kaihlanen A-M., Elovainio, M., Haavisto, E., Salminen, L., & Sinervo, T. Sairaanhoitajaopiskelijoiden viimeinen ohjattu harjoittelu ja siirtymä sairaanhoitajan rooliin. RENE- symposium, 23.8.2019, Helsinki.
 • Niiranen V. 17.5.2019. Moniammatilliset ja hajautetut organisaatiot työyhteisöinä ja johdettavina – uutta osaamista ja jatkuvuutta toiminnassa ja sen johtamisessa. Yhdyspinta-seminaari, Tampere.
 • Kaihlanen A-M., Elovainio, M., Haavisto, E., Salminen, L., & Sinervo, T. Final clinical practicum of nursing education and quality of transition to work life- a cross sectional study. Workshop of the Nordic Network for Health Policy, Health Management, and Health Services Research, 13-14.5.2019, Ruotsi, Uppsala.
 • Ruotsalainen, S., Hietapakka, L., Sinervo, T. Integration and its association with stress and quality of care – exploring collaboration between sectors. ICIC19 – 19th International Conference on Integrated Care, 1.-3.4.2019, San Sebastian, Baskimaa.
 • Sinervo, T., Laulainen, S., Zitting, J., Ruotsalainen, S., Niiranen, V., Hietapakka, L., Keskimäki, I. Integration in home care, effects on worker stress.  ICIC19 – 19th International Conference on Integrated Care, 1.-3.4.2019, San Sebastian, Baskimaa.
 • Niiranen V. 2019. Hyvinvointipolitiikkaa sote-johtamisen lähtökohtana ja kontekstina. Esitelmä. Uudistuva sosiaali- terveys- ja lääkepalvelujen ekosysteemi-seminaari. Aducate, Kuopio 14.3.2019
 • Kaihlanen, A., Hietapakka, L., Wesolowska, K., Elovainio, M., Aalto, A-M. & Heponiemi. Kohti monikulttuurisia työyhteisöjä. Maahanmuuttajien hyvinvointi ja työllistyminen –seminaari, 14.3.2019 Helsinki.
 • Niiranen, V. 15.2.2019. Tiedon käyttäminen päätösten perustana – entä päätösten toimeenpanossa? IIAS:n Suomen osaston seminaari, Helsinki
 • Hietapakka, L., Sinervo, T., Lehtoaro, S., Kaihlanen, A., Laulainen, S., Niiranen, V., Juujärvi, S. Essential competences of the practitioners in the changing health and social sector in Finland. 11th European Public Health Conference.  28.11-1.12.2018, Slovenia, Ljubljana
 • Lehtoaro, S., Hietapakka, L., Kaihlanen, A., Heponiemi, T. Factors associated with employment barriers faced by foreign-born nurses in Finland. 11th European Public Health Conference. 28.11-1.12.2018, Slovenia, Ljubljana.
 • Kaihlanen, A., Laulainen, S., Hietapakka, L., Niiranen, V., Lehtoaro, S., Sinervo, T. Working in the change of Finnish health and social care system- Perceptions of the employees. 11th European Public Health Conference.  28.11-1.12.2018, Slovenia, Ljubljana.
 • Räty, M. & Hietapakka, L. 2018. Monikulttuurinen osaaminen sosiaalialan koulutuksessa. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 28.-29.11.2018, Espoo.
 • Juujärvi, S. & Salin, O. 2018. Asiakaslähtöinen työote oppimisen kohteena sosiaali- ja terveysalalla. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 28.-29.11.2018, Espoo.
 • Ronkainen, K. & Silvennoinen, P. 2018. Omahoitaja moniammatillisessa yhteistyössä geriatrisella kuntoutusosastolla. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 28.-29.11.2018, Espoo.
 • Silvennoinen, P. & Juujärvi, S. Integratiivinen pedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittäjänä ylemmän AMK-tutkinnon opinnoissa. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. 28.-29.11.2018, Omnia, Espoo.
 • Niiranen, V. Laadukas ja uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon laatupäivät 27.-28.11.2018, Helsinki
 • Niiranen, V., Anttila, M. Osaamis- ja tukikeskusten johtamisen viitekehys. LAPE –muutosohjelman IV konferenssi 26.-27.11.2018, Helsinki.
 • Hietapakka, L., Sinervo, T., Lehtoaro, S., Kaihlanen, A., Heponiemi, T. The relationship between participative safety in teams and quality of care. 12th NOVO symposium, 15.-16.11.2018, Helsinki.
 • Lehtoaro, S., Aalto, A-M., Hietapakka, L., Heponiemi, T. Factors associated with employment barriers faced by foreign-born physicians in Finland. 12th NOVO symposium, 15.-16.11.2018, Helsinki.
 • Kaihlanen, A., Laulainen, S., Niiranen, V., Keskimäki, I., Hietapakka, L., & Sinervo, T. Perceptions of the Finnish employees about working in the changing health and social care system. 12th NOVO symposium,  15-16.11.2018 Helsinki.
 • Juujärvi, S. & Myyry, L. 2018. Care and Justice in work-related moral conflicts among health and social care professionals. Association for Moral Education Conference, 7.-9.11. 2018, Barcelona.
 • Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka, Niiranen. Kohti integroivaa huolenpita ja osaamista. COPE-hankkeen tulosten esittely Opetus- ja kulttuuriministeriössä 8.11.2018, Helsinki.
 • Niiranen, V., Sinervo, T. COPE – Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa. Osaamisella tulevaisuuteen, WORK&HEALTH tutkimusseminaari. 7.11.2018 Helsinki
 • Kaihlanen A. & Heponiemi, T. Sote-ammattilaisten kulttuurinen kompetenssi ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Osaamisella tulevaisuuteen, Work & Health Tutkimusseminaari. Helsinki 7.11.2018.
 • Silvennoinen, P. Simulaatiot integratiivisen pedagogiikan välineenä ja vuorovaikutusosaamisen syventäjänä. Osaamisella tulevaisuuteen, WORK&HEALTH tutkimusseminaari. 7.11.2018 Helsinki
 • Kirsi Ronkainen, Piia Silvennoinen. Moniammatillinen yhteistyö omahoitajan kuvaamana geriatrisella kuntoutusosastolla. Työelämän tutkimuspäivät 1.-2.11. 2018. Tampereen yliopisto.
 • Niiranen, V., Lammintakanen, J. Tiedon käyttäminen päätösten perustana – entä päätösten toimeenpanossa? Näkökulmia tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen, esimerkkinä SA/STN-COPE-hankkeen toimintatapa. Hallinnon ja Kuntatutkimuksen tiedepäivät, 1.11.2018, Rovaniemi.
 • Juujärvi, S. & Salin, O. 2018. Motivaatiolla muutokseen -koulutus ohjausosaamisen kehittämisessä. Sosiaalilääketieteen päivät 3.-4.10. 2018, Helsinki
 • Kaihlanen, A., Hietapakka, L., Niiranen, V. & Sinervo, T. Sote- henkilöstö muutoksen pyörteissä – Kokemuksia integraatiosta ja uusien toimintamallien käyttöönotosta. XV kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. 26-27.9.2018, Vaasa
 • Stranius K., Heponiemi T., Hietapakka L., Koivula M. (2018) Ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien arvostuksen tunne ja syrjinnän kokemukset suomalaisessa terveydenhuollossa. Posteri. Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi XV 26.-27.9.2018, Vaasa.
 • Heponiemi, T., Vehko, T., Hietapakka, L., Lehtoaro, S., Hyppönen, H., Kaihlanen, A., Aalto, A-M. Foreign-born health professionals’ experiences of stress related to information systems in Finland. European Academy of Occupational Health Psychology Congress 5-7.9.2018, Lissabon, Portugal
 • Silvennoinen, P. Working life-orientated professional Master’s degree as a way of providing continuing education for adult learners 50th EUCEN conference. Times of transition – The role of ULLL. 6. – 8.6.2018. Bergen, Norway
 • Juujärvi, S. & Myyry, L. Do real-life dilemma discussions promote professionals’ moral reasoning? European Society for Research in Adult Development (ESRAD) Conference, 26.-27.5. 2018, Lontoo.
 • Heponiemi, T. Verkkokoulu avuksi eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamiseen. Monet-seminaari, 23.5.2018, Helsinki.
 • Balasubramaniam, N., Kujala, S., Ayzit, D., Kauppinen, M., Heponiemi, T., Hietapakka, L. & Kaihlanen, A. Designing an E-learning Application to Facilitate Health Care Professionals’ Cross-Cultural Communication. Medical Informatics, MIE Congress 24-26.4.2018, Gothenburg, Sweden
 • Kujala, S., Rajalahti, E. & Heponiemi, T. Health Professionals’ Expanding eHealth Competences for Supporting Patients’ Self-Management. Medical Informatics, MIE Congress 24-26.4.2018, Gothenburg, Sweden
 • Juujärvi, S. Sairaanhoitajien eettiset ongelmat lääkkeenmääräämisessä: tutkimustuloksia ja kehittämisehdotuksia. Kansallinen sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen konferenssi 23.-24.5.2018, Vantaa
 • Silvennoinen, P. & Ahonen O. Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa. TAITO2017 – Osaamisen ydintä etsimässä. 25.- 26.4.2017, Tampere.
 • Sinervo, t. & Juujärvi, S. Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osaamiselle. SOTE2020-seminaari, 21.3.2018, Espoo.
 • Niiranen, V., Laulainen, S., Zitting, J. Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa. SOTE2020-seminaari, 21.3.2018, Espoo.
 • Hyppönen, H. Citizen Experiences of E-Health Services. eHealth and Telemedicine conference 15.-17.3.2018 Viking Mariella.
 • Kaihlanen, A., Hietapakka L., Aalto. A-M., Lindholm, M., Heponiemi T. Kulttuurinen tietoisuus monikulttuurisessa hoitotyössä- Hoitohenkilöstön näkemyksiä koulutusinterventiosta. RENE-symposium. Helsinki, 13.3.2018.
 • Juujärvi, S. Dilemmakeskustelut eettisen ongelmanratkaisun kehittäjinä. Sosiaalityön tutkimuksen päivät, 15.-16.2. 2018, Tampere.
 • Kaihlanen, A-M., Hietapakka, L., Aalto, A-M. & Heponiemi, T. Cultural awareness in cross-cultural care- Perceptions of healthcare professionals about an educational intervention. Interdisciplinary perspectives to interventions and change, Work and Health seminar, 18-19.1.2018, Kuopio.
 • Ahonen, O. Potilastietojärjestelmien käytettävyys sairaanhoitajien näkökulmasta: tuotemerkki- ja toimintaympäristökohtaiset erot. Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -seminaari, 29.11.17 Helsinki
 • Heponiemi, T. Työhyvinvointi ja potilastietojärjestelmät. Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -seminaari, 29.11.17 Helsinki
 • Kinnunen, U-M. Sairaanhoitajien tiedonhallinnan osaaminen. Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineinä –seminaari, 29.11.2017 Helsinki
 • Hietapakka, L. Osaaminen muutoksessa – johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten uusista osaamistarpeista. Abstrakti. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 23.-24.11.2017, Tampere.
 • Kaihlanen, A. Kulttuurinen tietoisuus monikulttuurisessa hoitotyössä – hoitohenkilöstön kokemuksia koulutusinterventiosta. Abstrakti. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 23.-24.11.2017, Tampere.
 • Aalto, A-M. Pitkäaikaissairaiden kokemukset suomalaisesta terveydenhuollosta. Abstrakti. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 23.-24.11.2017, Tampere.
 • Laulainen, S. & Hujala, A.: Integroiva johtaminen soten rajapinnoilla – työryhmä Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivillä 15.-17.11.2017
 • Niiranen, V. & Zitting, J. Yhteinen toiminnan kohde ja tavoitteiden monialaisuus valtionhallinnossa. Hallinto- ja kuntatutkimuksen tiedepäivät, Tampere 16.-17.11.2017
 • Keskimäki, I., Burström, B., Schön, P., Tynkkynen, L-K. Market oriented health care reforms and equity in access in Sweden and Finland – the impact on the ageing population? Social Inequalities in Ageing workshop at European Public Heatlh Conference 2017, 4.11.2017 Stockholm
 • Niiranen, V. & Joakim Zitting: Strateginen päätöksenteko ja osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa -Tarkastelutasona valtionhallinto (Työelämän tutkimuspäivien työryhmäesitys 2.11.2017)
 • Sinervo, T., Lehtoaro, S., Hietapakka, L., Niiranen, V., Laulainen, S., Zitting., J. Palveluintegraatio ja uudet kompetenssit sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere. 2.-3.11.2017.
 • Heponiemi, T. ym. Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamisesta. Terveyspsykologian päivät 31.10.-1.11.2017
 • Heponiemi, T. Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Future care –seminaari, 24.-25.10.2017 Helsinki
 • Juujärvi, S., Ronkainen,K. & Silvennoinen, P. Do I care enough? The ethics of care and justice in primary nursing practice. Nursing Ethics Conference 15.-16.9.2017, Leuven, Belgia.
 • Hietapakka L., Sinervo T., Kaihlanen A., Lehtoaro S., Josefsson K, Keskimäki I. Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laadullisen tutkimuksen päivä 5.9.2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Keskimäki, I. Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? Case: COPE – Competent workforce for the future. Medicongress2017, 31.8.2017.
 • Sinervo, T., Hietapakka, L., Niiranen, V., Laulainen, S., Zitting, J., Lehtoaro, S. 2017. Future work and skills in health and social care sector. Work 2017 congress, 16.-18.8.2017, Turku.
 • Aalto, A-M., Hyppönen, H. & Heponiemi, T. Stress due to health information systems among Finnish and migrant physicians and nurses, WORK2017, Work and labour in the digital future –congress, 16-18.8 2017, Turku, Finland
 • Sinervo, T., Vehko, T. & Josefsson, K., 2017. Ikäihmisten palvelujen työntekijät ja hoidon laatu muutosten keskellä. Gerontologian päivät, 6/2017. Turku.
 • Vehko, T., Sinervo, T. & Josefsson, K. 2017. Henkilöstön arviot työstä vanhupalveluissa – kuormitus ja hyvinvointi. Gerontologian päivät, 6/2017. Turku.
 • Hyppönen, H., Heponiemi, T., Kujala, S., Ahola, O., Rajala, E., Scott, P.: Competence for IT-induced change in health care work practices, workshop, Medical Informatics, MIE Congress 24.-26.4.2017 Manchester
 • Vehko, T.,  Aalto, A-M., Sinervo, T.: Management of services of frequent attender in primary health care and the interface with social care. Posteri. The 9th European Public Health Conference, All for Health – Health for All. 9.-12.11.2016, Wien.