Tieteelliset vertaisarvioidut julkaisut

 • Aalto, A-M., Elovainio, M., Tynkkynen, L-K., Reissell, E., Vehko, T., Chydenius, M., Sinervo, T. 2017. What patients think about choice in healthcare? A study on primary care services in Finland. Short title: What patients think about choice in healthcare? Scandinavian Journal of Public Health.
 • Jolanki, O., Tynkkynen, L-K., Sinervo, T. 2017. Professionals’ views of integrated care. Journal of integrated care
 • Kaipio, J., Lääveri, T., Hyppönen, H., Vainiomäki, S., Reponen, J., Kushniruk, A., Borycki, E., Vänskä, J. 2017. Usability problems do not heal by themselves: National survey on physicians’ experiences with EHRs in Finland. International Journal of Medical Informatics, 97, 266-281.
 • Kujala, S., Mugge, R., Miron-Shatz, T. 2017. The role of expectations in service evaluation: A longitudinal study of a proximity mobile payment service. International Journal of Human-Computer Studies, 98, 51-61.
 • Liljamo, P., Ahonen, O.,Suutarla, A, Saranto, K. Hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyys. 2017. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. Vol 9 No 1. 37-41.
 • Vainiomäki, S., Aalto, A-M., Lääveri, T., Sinervo, T., Elovainio, M., Mäntyselkä, P. & Hyppönen, H. (In press) Better usability and technical stability of EPRs could lead to better work-related well-being among physicians. Applied Clinical Informatics
 • Vrangbæk K., Aarrevaara T., Hansen HF., Keskimäki I. Health care and higher education governance : The role of the economic crisis. Scandinavian Journal of Public Administration, 2017; 21 (1): 9-31.
 • Aalto, A-M., Tynkkynen, L-K., Elovainio, Marko; Reissell, Eeva; Vehko, Tuulikki; Chydenius, Miisa, Sinervo, Timo: Valinnanvapaus terveydenhuollossa: terveyskeskuspotilaiden näkemyksiä. Suomen Lääkärilehti 47/2016. 3021-3026b.
 • Vehko, T., Aalto, A-M., Sinervo, T. Potilaiden tyytyväisyys terveysasemien palveluihin. Suomen Lääkärilehti, 23.9.2016, 38.

Muut julkaisut

 • Hietapakka, L. Miten torjua eriarvoisuutta monikulttuurisissa terveydenhuollon työyhteisöissä? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2017: 54: 247-250
 • Kinnunen U-M, Rajalahti E, Cummings E & Borycki E, M. 2017. Curricula Challenges and Informatics-Competencies for Nurse Educators. (p.41-48). In eBook: Forecasting Informatics Competencies for Nurses in the Future of Connected Health. Ed. Murphy J, Goossen W, Weber P. ISBN 978-1-61499-737-5 (print) | 978-1-61499-738-2 (online). IOS Press Ebooks.
 • Kuusio H, Nykänen E, Rask S, Koponen P Weiste-Paakkanen A, Luoma M-L, Castaneda A, Keskimäki I, Koskinen S. 2017. Maahanmuuttajien oikeus terveyspalveluihin ja terveyspalvelujen käyttö. Teoksessa: Nykänen E, Kalliomaa-Puha L, Mattila Y, toim. Sosiaaliset oikeudet – näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
 • Niiranen, V. 2017. Moniammatillisten verkostojen johtaminen. Julkaisussa Sari Rissanen & Johanna Lammintakanen (toim.) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. SanomaPro, Helsinki 2017, s. 129-146. A3
 • Nyholm, I. & Niiranen, V. 2017. Kunta-valtio –suhde uudistuvassa kunnallishallinnossa.  In Inga Nyholm, Arto Haveri, Kaija Majoinen & Marianne Pekola-Sjöblom (eds.). Tulevaisuuden kunta. ACTA 264. Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopisto ja valtiovarainministeriö. Helsinki.  pp. 119-134.
 • Nykänen E, Keskimäki I, Kuusio H. Paperittomien ulkomaalaisten oikeus terveyspalveluihin. Teoksessa: Kalliomaa-Puha L, Tuovinen A-K, toim. Sosiaaliturvan rajoilla. Teemakirja 16. Kela, Helsinki 2017. s. 216-233.
 • Silvennoinen, P & Ahonen O. 2017. Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa. Teoksessa J. Tuomi, K. Joronen & A. Huhdanpää (toim.) Osaamisen ydintä etsimässä TAITO2017. Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 37-49. ISBN 978-952-5903-94-2 (PDF)
 • Vehko, T., Sinervo, T., Josefsson, K. 2017. Henkilöstön hyvinvointi vanhuspalveluissa – kotihoidon kehitys huolestuttava. Tutkimuksesta tiiviisti 11/2017. THL.
 • Ahonen, O., Kinnunen, U-M & Kouri, P. 2016. Sähköiset terveyspalvelut hoitotyössä. Teoksessa P. Pikkusaari (toim.) Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa – Hoitotyön vuosikirja 2016.  ISBN: 978-951-8944-65.
 • Juujärvi, S. (2016). Oikeudenmukaisuus ja huolenpito aikuisuuden moraaliajattelussa. Teoksessa E. Kallio (toim.) Ajattelun kehitys aikuisuudessa – kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. (ss. 155-181) ISBN: 978-952-5401-73-8
 • Jolanki, O. & Sinervo, T. 2016. Valinnanvapaus ja palveluiden integraatio työntekijänäkökulmasta. Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 77-97.
 • Niiranen, Vuokko 2016. Uudistuvat verkostot ja yhteistyörakenteet johtamisessa. Julkaisussa Antti Syväjärvi ja Ville Pietiläinen (toim.) Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere University Press, Tampere: s. 297-318
 • Sinervo, T., Tynkkynen, L-K. & Vehko, T. Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016.
 • Sinervo, T., Tynkkynen, L-K., & Vehko, T. 2016. Johdanto. Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 13-27.
 • Sinervo, T., Tynkkynen, L-K., & Vehko, T. 2016. Yhteenveto. Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 115-124.
 • Syrjä, V., Sinervo, T., Tynkkynen, L-K. 2016. Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittäminen ja terveysasemien organisointitavat.  Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 45-75.
 • Tynkkynen, L.-K., Saloranta, A., Keskimäki, I. 2016. Valinta ja integraatio Pohjoismaissa. Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 33-44.
 • Vehko, T., Chydenius, M. & Aalto, A-M. 2016. Asiakkaiden kokemukset palveluista – näkemyksiä terveysaseman valinnasta. Teoksessa T. Sinervo, L-K. Tynkkynen & T. Vehko: Mitä kuuluu perusterveydenhuolto. Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. THL raportti 16/2016. 98-114.

Esitykset ja abstraktit

 • Heponiemi, T. Työhyvinvointi ja potilastietojärjestelmät. Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -seminaari, 29.11.17
 • Hietapakka, L. Osaaminen muutoksessa – johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten uusista osaamistarpeista. Abstrakti. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 23.-24.11.2017, Tampere.
 • Kaihlanen, A. Kulttuurinen tietoisuus monikulttuurisessa hoitotyössä – hoitohenkilöstön kokemuksia koulutusinterventiosta. Abstrakti. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 23.-24.11.2017, Tampere.
 • Aalto, A-M. Pitkäaikaissairaiden kokemukset suomalaisesta terveydenhuollosta. Abstrakti. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 23.-24.11.2017, Tampere.
 • Heponiemi, T. ym. Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamisesta. Terveyspsykologian päivät 31.10.-1.11.2017
 • Keskimäki, I. Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? Case: COPE – Competent workforce for the future. Medicongress2017, 31.8.2017.
 • Sinervo, T., Hietapakka, L., Niiranen, V., Laulainen, S., Zitting, J., Lehtoaro, S. 2017. Future work and skills in health and social care sector. Work 2017 congress, 16.-18.8.2017, Turku.
 • Aalto, A-M., Hyppönen, H. & Heponiemi, T. Stress due to health information systems among Finnish and migrant physicians and nurses, WORK2017, Work and labour in the digital future –congress, 16-18.8 2017, Turku, Finland
 • Sinervo, T., Vehko, T. & Josefsson, K., 2017. Ikäihmisten palvelujen työntekijät ja hoidon laatu muutosten keskellä. Gerontologian päivät, 6/2017. Turku.
 • Vehko, T., Sinervo, T. & Josefsson, K. 2017. Henkilöstön arviot työstä vanhupalveluissa – kuormitus ja hyvinvointi. Gerontologian päivät, 6/2017. Turku.
 • Hyppönen, H., Heponiemi, T., Kujala, S., Ahola, O., Rajala, E., Scott, P.: Competence for IT-induced change in health care work practices, workshop, Medical Informatics, MIE Congress 24.-26.4.2017 Manchester
 • Vehko, T.,  Aalto, A-M., Sinervo, T.: Management of services of frequent attender in primary health care and the interface with social care. Posteri. The 9th European Public Health Conference, All for Health – Health for All. Wien, 9–12 November 2016.