Kolmen henkilön palaveri

Hallinnon ja johtamisen teema-alueella keskitytään hallinnon ja johtamisen kehittämisen tukemiseen. Osahankkeen tavoitteena on varmistaa että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden uudistumisprosesseissa saadaan hallinnon ja johtamisen keinoin hyödynnettyä ja varmistettua kaikkien työntekijöiden osaaminen ja joustava oppiminen vastaamaan uusia toimintatapoja ja osaamisvaateita. Uudistuvat organisaatiot tarvitsevat tutkimustietoa kehittämistoimintansa tueksi.

Osahankkeessa tutkitaan:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallis- ja aluetason uudenlaisten organisaatioiden johtamista ja työyhteisöjä
 • Valtakunnantason päätöksentekoa ja ohjausta sote-uudistuksessa
 • Keskeisiä johtamisosaamiseen ja työntekijöiden osallisuuteen liittyviä asioita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Erityisesti tarkastellaan
  • uudenlaisten hajautettujen organisaatioiden johtamista
  • uudistusten johtamista toiminnallisen integraation ja moniammatillisen työskentelyn lähtökohdista
  • organisaatiouudistusten toteuttamista; kuinka johtajien ja henkilöstön osaaminen vastaavat uusia toimintarakenteita ja -tapoja ja miten näitä kehitetään

Tutkimuksessa analysoidaan erityyppisiä ja eri vaiheessa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudistuksia toiminnan johtamisen, ohjauksen ja päätöksenteon sekä työntekijöiden organisaatio-kansalaisuuden ja osaamisen johtamisen näkökulmasta.

Aineistona käytetään:

 • Strategiadokumentteja
 • Yksilöhaastatteluja, fokus group -haastatteluja
 • Lisäksi tutkimuksessa kerätään tietoa COPE-hankkeen henkilöstökyselyllä ml. johtajia koskeva tutkimusosuus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstökyselyllä
 • THL:n henkilöstötilastoja sekä kunta- ja valtakunnan tasoisia tilastoja

Aineistoa kerätään kumuloituvasti siten, että edellisen aineistonkeruuvaiheen tuloksia käsitellään seuraavassa aineistonkeruuvaiheessa eli kukin aineistonkeruuvaihe otetaan mukaan seuraavaan aineistonkeruuseen. Osahankkeen eri tutkimusvaiheiden tuloksia käsitellään ja työstetään eteenpäin muun muassa organisaatiokohtaisissa seminaareissa.

Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa tutkijoiden, hankkeeseen osallistuvien tahojen ja tiedon hyödyntäjien kanssa.

Osahankkeen johtaja:
Vuokko Niiranen
professori, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sanna Laulainen, Vuokko Niiranen ja Joakim Zitting

Muut toimijat:

Sanna Laulainen
yliopistonlehtori, tutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Joakim Zitting
projektitutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Risto Löf
viestintäkoordinaattori, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto/Kuopion kampus
etunimi.sukunimi@uef.fi