Kaksi henkilöä tablettitietokoneen kanssa

Työelämän murros haastaa ammatillisen päätöksenteon osaamisen ja edellyttää syvenevää yhteistyötä erilaisia tietoperustoja edustavien ammattiryhmien välillä. Digitaaliset palvelut muuttavat asiakastyön luonnetta moninaistamalla erilaisten vuorovaikutusten mahdollisuuksia ja malleja, jotka ovat perinteisesti pohjautuneet vain kasvokkaiseen vuorovaikututukseen. Kansalaisten valinnanvapauden lisääntyminen ja tasavertaisuus palvelujen suhteen edellyttävät ammattilaisilta kykyä tunnistaa haavoittuvien ryhmien tarpeita ja edistää heidän oikeuksiensa toteutumista.  Koulutuksen tulee antaa ammatilliselle asiantuntijalle valmiudet kriittiseen ajatteluun, monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisuun sekä päätöksentekoon muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Osahankkeessa selvitetään

  • Millaisia ammatilliseen päätöksentekoon liittyviä haastavia ongelmia työntekijät kohtaavat ja miten he niitä ratkovat?
  • Miten sulautetun opetuksen verkkokeskustelut, simulaatio-opetus ja yhteiskehittämisen työpajat edistävät opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista?

Osahankkeen tavoitteena on innovatiivisten pedagogisten mallien ja menetelmien kehittäminen ammatillisen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon osaamisen edistämiseksi elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Osahankkeessa kehitettävät pedagogiset mallit ovat suoraan sovellettavissa sosiaali- ja terveysalan tutkintopohjaisen koulutuksen tarpeisiin, täydennyskoulutukseen ja koulutusvientiin sekä opetussuunnitelmatyöskentelyyn ja poliittisen päätöksenteon tueksi.

Tutkimuksen toteuttaminen

Osahanke on toimintatutkimus, jossa suunnitellaan ja toteutetaan opetus- ja kehittämisinterventioita.  Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta ja ammattilaisilta kerätään tietoa kyselyjen, haastattelujen ja työpajatyöskentelyn avulla.

Osahankkeen vastaava tutkija:
Soile Juujärvi
yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@laurea.fi

Ryhmäkuvassa osahankkeen työntekijät
Vasemmalta Soile Juujärvi, Piia Silvennoinen, Elina Rajalahti, Aino Maijala ja Outi Ahonen.

Muut työpaketissa työskentelevät:

Tutkija, yliopettaja Elina Rajalahti
Tutkija, yliopettaja Piia Silvennoinen
Tutkija, lehtori Outi Ahonen
Viestintäsuunnittelija Aino Maijala