Huolenpito potilaista ja asiakkaista on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työn eettinen perusta. SOTE-uudistuksen keskeinen periaate on kansalaisten valinnanvapauden lisääntyminen, mikä haastaa ammattilaisten eettisen osaamisen monella tavalla. Ammattilaisten tulee osata tukea aitoa valinnanvapautta ja tunnistaa kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tarpeita sekä ennakoida ja arvioida palvelujärjestelmän mahdollisuuksia vastata tunnistettuihin tarpeisiin. Tämä edellyttää myös etiikan opetuksen uudistamista koulutuksessa.

Tutkimusten mukaan eettinen toiminta koostuu neljästä osatekijästä, joita ovat

Perinteisesti opetuksessa on painotettu  ammattialan eettisten ohjeiden tuntemista sekä eettisten arvojen omaksumista osana ammatti-identiteettiä.  Vahva ammatti-identiteetti ei kuitenkaan yksinään  riitä eettisen toiminnan perustaksi. Vaikuttava etiikan opetus pyrkii harjaannuttamaan kaikkia eettisen toiminnan osatekijöitä.

Tutkimusten mukaan keskustelut haastavista eettisistä ongelmista  kehittävät ongelmanratkaisukykyä ja antavat valmiuksia eettiseen päätöksentekoon.  Menetelmän vaikuttavuus perustuu siihen, että keskustelussa ongelmaan tulee esiin uusia kattavampia näkökulmia. Kunnon väittely myös laittaa ajattelun liikkeelle.  Omakohtaisesti koettujen ongelmien työstäminen lisää  halua toimia eettisesti ja  kykyä perustella omia näkemyksiä  päätöksentekotilanteissa.

Eettinen toiminta ja päätöksenteko on COPE-hankkeen koulutusinterventio, jossa pyritään edistämään opiskelijoiden kokonaisvaltaista eettistä osaamista käytännön ongelmanratkaisun avulla. Opiskelijat ratkovat työssään kohtaamia eettisiä ongelmia soveltaen niihin ammattieettisiä ohjeita, työyhteisön arvoja, lainsäädäntöä ja etiikan teorioita. Opetuksessa vuorottelevat lähiopetus ja verkkokeskustelut moniammatillisissa pienryhmissä. Interventio myös tuottaa tietoa ajankohtaisista eettisistä haasteista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koulutusinterventiot on toteutettu Laurea-ammattikorkeakoulussa ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnoissa 2016-2017. Interventio-opetukseen osallistui Terveyden edistämisen koulutusohjelman opiskelijoita.