Terveydenhuollon toimintaympäristöt ja toimintatavat kehittyvät. Tämä asettaa haasteita eri ammattiryhmien – myös sairaanhoitajien – osaamistarpeille.

Osaamista on tarpeen kehittää ja kasvattaa monilla alueilla. Esimerkiksi teknologia mahdollistaa uudenlaisten teknologia-avusteisten palveluiden kehittämisen. Sairaanhoitajien rooli uusissa teknologia-avusteisissa palveluissa on kertoa, rohkaista ja auttaa käyttämään näitä uusia palveluita asiakkaan tarpeiden ja taitojen mukaan. Tätä emme saa unohtaa.

Teknologian avulla asiakkaiden hoitoa voidaan koordinoida eri palveluntuottajien välillä yli hallintorajojen ja jopa yli maan rajojen. Palveluiden tuottaminen verkostomaisissa toimintamalleissa edellyttää sairaanhoitajilta laajojen palvelukokonaisuuksien hallintaa. Kun yhä useampi asiakas kohdataan muualla kuin tuttujen seinien sisällä, sairaanhoitajilla tulee olla osaamista vaihteleviin vuorovaikutustaitoihin, myös sanattomaan ja ei kasvokkain tapahtuviin tapaamisiin.

Tulevaisuustutkijoiden mukaan kaiken aikaa läsnä oleva mittaaminen tulee lisääntymään. Tämä korostaa tulosten tulkintaa, sekä asiakkaat että ammattilaiset tarvitsevat terveystiedon lukutaitoa. Painopisteen siirtyessä enemmän ennaltaehkäisyyn, korostuu ennakoiva puuttuminen terveyttä heikentäviin käytäntöihin ja elämäntapoihin. Tulevaisuuden suurimpana terveysuhkana pidetään ylipainoa ja siihen liittyviä sairauksia. Kroonisten tautien hoitaminen tekee terveydenhuollon toiminnasta hoitajakeskeistä.

Potilaan ja sairaanhoitajan suhde muuttuu

Kansalaisella itsellään on aikaisempaa suurempi rooli terveytensä ylläpidossa ja sairauksien hoidossa. Tämä vaikuttaa myös sairaanhoitajan ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Asiakas saa kaiken itseään koskevan tiedon ja osallistuu jopa vertaisena itseään koskevaan päätöksentekoon. Asiakkaat tuottavat yhä enemmän myös itse tietoa. Asiakkaiden itseohjautuvuudesta on ennustettu tulevan suurin terveyshyöty.

Terveydenhuollon kulttuurissa tapahtuu merkittävä muutos, kun asiakas nostetaan keskiöön. Tämä näkyy lisääntyneenä valinnanvapautena, asiakkaan aktiivisempana roolina, osallisuutena, omahoidon lisääntymisenä ja omina terveysvalintoina. Sairaanhoitajien tehtävänä on auttaa tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Asiantuntijuus haastetaan ja se muuttuu enemmän omahoidon tukemiseksi. Sairaanhoitajien uusina rooleina ovat mentorointi, valmentaminen ja kumppanina oleminen.

Edellä mainitut muutokset osaamistarpeissa vaativat ajantasaista koulutusta ja mahdollisuutta osaamisen päivittämiseen. Valitettavasti tämä ei kaikilta osin kuitenkaan toteudu. Viimeisimmän Sairaanhoitajien työolobarometrin mukaan suositus kuuden päivän vuotuisesta täydennyskoulutuksesta ei toteutunut, vain 30 prosenttia vastaajista ilmoitti käyneensä täydennyskoulutuksessa vähintään viisi päivää.

Sairaanhoitajaliitto pitää tärkeänä sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten muutosten tunnistamista ja muutosten vaikutusta sairaanhoitajien osaamistarpeeseen. Näitä asioita tutkitaan Cope-hankkeessa, jossa myös Sairaanhoitajaliitto on mukana.