Vähän aikaa sitten Suomeen muuttanut pakolaistaustainen asiakas tulee terveysasemalle tiistaina kello kaksi, sillä hänelle on varattu aika hoitajan vastaanotolle. Hän ei kuitenkaan pääse vastaanotolle, sillä aika oli jo edellisen viikon tiistaina kello 12. Potilas on ihmeissään, kun ei pääsekään tapaamaan hoitajaa.

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjinä on kasvanut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Toisilleen vieraiden kulttuurien, vieraan kielen ja vieraiden toimintatapojen kohdatessa haasteet ovat tavallisia. Etenkin kommunikaatioon liittyvät ongelmat voivat uhata jopa hyvän hoidon toteutumista.

Mistä haasteet sitten johtuvat? Aalto yliopiston toteuttaman haastattelututkimuksen mukaan ne johtuvat muun muassa yhteisen kielen puutteesta, tietämättömyydestä, sukupuoliasenteista sekä eroissa kivun ilmaisussa. Epävarmuus on yleistä vieraiden kulttuurien kohtaamisissa. Yhdistettynä heikkoon kulttuurierojen ymmärrykseen, se lisää kommunikaatio-ongelmien riskiä.

Koulutuksella kohti sujuvampaa  kohtaamista

Tutkimukset osoittavat, että koulutuksella voidaan kuitenkin vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten monikulttuurisuuteen liittyviin asenteisiin, tietopohjaan sekä toimintatapoihin. Perinteisesti monikulttuurisuuskoulutuksen painopiste on ollut vieraiden kulttuurien ja niille tyypillisten toimintatapojen oppimisessa, mutta mitä jos kääntäisimmekin ensin katseen omaan kulttuuriimme sekä omiin toiminta- ja kommunikointitapoihimme? Auttaisiko se meitä ymmärtämään paremmin toisten kulttuurien erilaisuutta?

Esimerkiksi alussa esitetyssä tapauksessa saattoi olla kyse kulttuurimme aikakäsityksestä, jossa ajankäyttö on säännösteltyä ja etukäteen hyvin suunniteltua. Myöhästelyä paheksutaan, ja sen nähdään varastavan vastapuolen aikaa. Näin ei ole kuitenkaan kaikkialla. Joissain kulttuureissa aikakäsitys perustuu yksilölliseen joustavuuteen, eivätkä ennalta asetetut aikataulut määrittele päivittäisiä toimia. Siksi esimerkiksi sovitulle vastaanotolle saapuminen ajoissa ja oikeana päivänä ei ole kaikille itsestäänselvyys.

Verkkokoulutus tukemaan monikulttuurista hoitotyötä

Muun muassa edellä mainitun kaltaisiin kulttuuristen ulottuvuuksien eroavaisuuksiin, sekä monikulttuurisessa hoitotyössä ilmeneviin haasteisiin, tullaan paneutumaan THL:n, Aalto-yliopiston sekä Axxell monikulttuurisuuskeskuksen yhteistyössä kehittämässä sote-henkilöstölle suunnatussa verkkokoulutuksessa. Parhaillaan testausvaiheessa oleva ja keväällä 2018 julkaistava koulutus pyrkii lisäämään kulttuurista osaamista ja tietoisuutta omien kulttuuri- ja kommunikaatiopiirteiden paremman tuntemuksen kautta.

Aiemmat haastattelumme ja koulutusinterventiot osoittivat, että lisäkoulutusta tarvitaan tukemaan eri kulttuuri- ja kielitaustaisia asiakkaiden kohtaamista, mutta koulutukseen osallistuminen tiettynä ajankohtana ja työpäivän aikana voi olla haastavaa. Kansallinen, avoin verkko-oppimisalusta tulee mahdollistamaan suurelle joukolle ajasta ja paikasta riippumattoman kouluttautumisen.