Mikäli suunnitteilla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus toteutuvat, sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan koko Suomessa järjestämään maakunnan kokoisissa organisaatioissa. COPE-hankkeen tarkoituksena ei ole tutkia juuri sote- ja maakuntauudistuksia, sillä sen keskiössä on sosiaali- ja terveydenhuollon laajempi muutos. Kuitenkin kyseiset uudistukset ovat olleet vahvasti läsnä hallinnon ja johtamisen työpaketin aineistonkeruuvaiheessa. Tästä syystä aihetta kannattaa sivuta ainakin blogissa.

Uuden organisaation valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin

COPE-hankkeessa on tähän mennessä haastateltu useita kymmeniä strategisen, keski- ja lähijohdon sekä työntekijöiden edustajia kuntayhtymämuotoisista sote-organisaatioista, joissa palvelut järjestetään koko maakunnan laajuisesti. On selvää, ettei näiden organisaatioiden ratkaisut välttämättä vastaa sitä, millaisia maakunnallisia sote-organisaatioita muualle Suomeen tullaan lähivuosina mahdollisesti luomaan. Hankkeessa tehdyistä haastatteluista voidaan kuitenkin tehdä muutamia huomioita, joista voisi olla apua luotaessa koko maakunnan laajuista palvelujen järjestäjä- ja osin myös tuottajaorganisaatiota. Vaikka huomiot voivat tuntua itsestään selviltä, ovat ne luonteeltaan sellaisia joita kannattaa pitää esillä, jottei niitä unohdettaisi.

Uuden organisaation valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Organisaation käynnistymisen alkuun ajoittuva myllerrys on melkeinpä väistämätöntä, mutta valmistelulla pystytään lievittämään edes jotain myllerryksen seurauksia. Esimerkiksi organisaatiorakenne on syytä valmistella hyvin. Myös johtajat on hyvä valita hyvissä ajoin, optimitilanteessa vuosi tai jopa 1,5 vuotta ennen organisaation käynnistymistä. Hallinnollisten ja johtamisrakenteiden merkitystä organisaation käynnistysvaiheen sujuvuudelle ei voi vähätellä.

Henkilöstön osallistumista ja valmistelussa mukana pitämistä ei sitäkään saa vähätellä, vaan henkilöstön näkemyksiä on kysyttävä, heille on tiedotettava ja heidän kanssaan on keskusteltava tulevasta muutoksesta. Esimerkiksi alueen kuntien toimintatavoissa ja työehdoissa saattaa olla hyvin suuret vaihtelut, ja huoli tulevasta on haitallista työhyvinvoinnille, -tyytyväisyydelle ja luottamukselle. Työntekijöille suunnatun tiedottamisen on valmisteluvaiheessa oltava yhtenäistä ja kuntarajoista riippumatonta: ei ole hyvä asia, jos tulevan maakunnallisen organisaation työntekijöistä osalla on paremmat tiedot kuin toisilla.

Myllerryksestä toimintojen tehostumiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön

Uuden organisaation alkuvaihe tulee olemaan myllerrystä ja opettelua. Rakenteellisilla ja toiminnallisilla uudistuksilla haetaan taloudellisia hyötyjä ja toimintojen tehostumista, mutta nämä eivät synny heti vaan useamman vuoden aikana. Kunnittaisten toimintatapojen yhtenäistäminen on pitkä ja vaikea prosessi sekä johtajien, työntekijöiden että asiakkaiden kannalta. Johdolla ja etenkin keskitason johtajilla työaika saattaa kulua hyvin pientenkin asioiden säätämiseen, jolloin strategisempi kehittäminen jää vähemmälle. Lisäksi toimintojen integroimiseen tähtäävä organisaatiouudistus ei yksistään takaa sujuvaa moniammatillista yhteistyötä, vaan yhteistyö eri ammattialojen ammattilaisten ja uusien yhteistyökumppaneiden kanssa pitää opetella, mikä vie aikaa.

Myös kuntien pitää ymmärtää muutoksen merkitys. Vaikka vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyisi maakunnallisille organisaatioille, niin kunnissa on silti oltava alaan liittyvää osaamista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäisi edelleen kuntien vastuulle, eikä se ole pelkästään sosiaali- ja terveyspalvelujen asia. Esimerkiksi koulutus-, liikunta-, nuoriso- ja teknisillä palveluilla on tärkeä rooli, ja niiden yhteistyön maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa pitää olla sujuvaa. Mikä taas edellyttää, että kumpikin osapuoli tuntee toisensa ja ymmärtää toistensa merkityksen yhteisen päämäärän edistämiselle.

Vanha sanalaskun mukaan pessimisti ei pety. Onkin hyvin todennäköistä, että uusien maakunnallisten sote-organisaatioiden kohdalla tullaan törmäämään monenlaisiin haasteisiin, ongelmiin ja ylisuuriin odotuksiin siitä, että uudistuksesta mahdollisesti koituvat hyödyt näkyisivät lähestulkoon välittömästi. Hyvällä valmistelutyöllä ja muiden kokemuksia selvittämällä alkumyllerrystä voidaan lievittää, muttei kuitenkaan poistaa.